Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden per 1-1-2015
1/7
2hand fitness, Valtherweg 36 – 313, 7875 TB Exloo. www.2handfitness.com
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van 2hand fitness
Adres: Valtherweg 36 – 313, 7875 TB Exloo
Telefoonnummer:06-41539988
E-mailadres:info@2handfitness.com
KvK-nummer: 56997140
Btw-identificatienummer: NL0746 00 138 B05
1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 2hand fitness, en een koper waarop 2hand fitness deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op; Noene Nederland, Vivitex ( infraroodkleding ) en het verkopen aan zowel particulieren en fitnesscentra, fysiotherapeuten en andere instellingen die zaken doen met 2hand fitness.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 2hand fitness, voor de uitvoering waarvan door 2hand fitness derden dienen te worden betrokken.
1.3 De toepasselijkheid van voorwaarden van de koper wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 2hand fitness behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen.
1.5 Indien 2hand fitness niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt betekent dit niet
dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat 2hand fitness in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen in deze voorwaarden te verlangen.
1.6 Indien een bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden verklaard of
vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven en zal 2hand fitness een
nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de
strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
1.7 Een exemplaar van deze voorwaarden is op verzoek bij 2hand fitness te verkrijgen.
2. Offertes
2.1 Alle offertes van 2hand fitness zijn vrijblijvend en gelden gedurende 14 dagen, tenzij schriftelijk
anders is aangegeven.
2.2 Overeenkomsten tussen 2hand fitness en de koper komen uitsluitend tot stand door schriftelijke
aanvaarding van de offerte door Koper.
2.4 2hand fitness kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is 2hand fitness daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 2hand fitness anders aangeeft.
2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht 2hand fitness niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3. Prijzen
3.1 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen transport- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.2 2hand fitness heeft het recht kostenstijgingen tussen het tijdstip van offerte, of het tot stand komen van de overeenkomst (indien geen voorafgaande offerte heeft plaatsgevonden) en het tijdstip van levering, volledig aan de koper door te berekenen. Onder kostenstijging wordt onder meer begrepen:
wisselkoersveranderingen, verhoging van de prijzen van o.a. grondstoffen en energie en andere kostenverhogende factoren.
2/7
2hand fitness, Valtherweg 36 – 313, 7875 TB Exloo. www.2handfitness.com
Artikel 4. Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst;
4.1. De door 2hand fitness opgegeven data van leverings- c.q. uitvoeringstermijnen dienen slechts ter indicatie. Bij overschrijding van een termijn dient de koper 2hand fitness derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 2hand fitness dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4.2 Overschrijding van een leveringstermijn geeft koper geen recht op schadevergoeding.
4.3. 2hand fitness heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.4 2hand fitness is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.5 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd heeft 2hand fitness het recht een order in gedeelten te leveren c.q. uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de order dat geleverd c.q. uitgevoerd is, conform artikel 10 en volgend.
4.6 Indien 2hand fitness gegevens behoeft van de koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de koper deze juist en volledig schriftelijk, dan wel per e-mail aan 2hand fitness ter beschikking heeft gesteld.
4.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de koper, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. 2hand fitness zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
4.8 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is 2hand fitness gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen 2hand fitness bevoegde persoon en de koper akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van 2hand fitness op en is voor de koper geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
Artikel 5. Levering, risico-overgang
5.1 Aflevering geschiedt op een plaats in Nederland zoals bepaald in de offerte c.q. opdrachtbevestiging van 2hand fitness of op de wijze die door 2hand fitness schriftelijk is aanvaard. Indien geen plaats van aflevering is vastgesteld in de offerte c.q. opdrachtbevestiging, is de plaats van aflevering de vestiging van 2hand fitness in Nederland.
5.2 2hand fitness is gerechtigd de levering of een gedeelte daarvan te annuleren indien daartoe
aanleiding is als gevolg van omstandigheden, betreffende de vertraging of verhindering van de import, de
ver- of bewerking of de verzending van de levering, alsmede alle overmacht opleverende omstandigheden.
5.3 2hand fitness heeft het recht een levering op te schorten zolang de koper niet heeft
voldaan aan zijn betalingsverplichting uit eerder gesloten overeenkomsten.
5.4 Vanaf het moment dat de zaak/zaken het magazijn van 2hand fitness of andere plaatsen waar zij in
afwachting van verzending naar de wederpartij zijn opgeslagen verlaten, zijn deze voor risico van de koper.
Alsdan is de koper verantwoordelijk voor alle directe en/of indirecte schade toegebracht door of aan onderhavige zaak/zaken.
5.5 2hand fitness is niet gehouden tot verzekering van het transport van de zaak/zaken, tenzij anders is overeengekomen. Indien en voor zover 2hand fitness evenwel voor verzekering zorgdraagt, wordt zij geacht daarbij zelf belang te hebben, danwel het belang van de koper te dienen.
3/7
2hand fitness, Valtherweg 36 – 313, 7875 TB Exloo. www.2handfitness.com
5.6 Koper en 2hand fitness spreken bij aanvang van de overeenkomst af of de aanvoer van het gekochte door 2hand fitness dan wel door koper zelf zal worden geregeld. De transportkosten komen voor rekening van koper.
5.7 Koper garandeert een goede toegankelijkheid van de in lid 1 genoemde locatie voor het betreffende transportmiddel. Als door onvoldoende bereikbaarheid van deze locatie de gekochte zaak niet kan worden afgeleverd, heeft 2hand fitness het recht deze rit bij koper in rekening te brengen.
5.8 Koper dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de gekochte zaak.
5.9 Indien bij levering niemand aanwezig is heeft 2hand fitness het recht om de gekochte zaak mee terug te nemen. Koper zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn.
Artikel 6. Overmacht
6.1 2hand fitness is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop 2hand fitness geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 2hand fitness niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 2hand fitness heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat 2hand fitness
naar verbintenis had moeten nakomen.
6.3 2hand fitness kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
6.4 Indien 2hand fitness ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 2hand fitness gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 7. Garantie en reclame
7.1 Door 2hand fitness te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
7.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1, gelden voor leveranties van nieuwe zaken, geen andere garanties dan die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.
7.3 Voor de leverantie van gebruikte zaken gelden de navolgende garanties:
1) Gereviseerd: 1 jaar garantie op onderdelen;
2) Touched Up: 3 maanden garantie op onderdelen;
3) Gekocht as is: geen garantie. As is betekend de staat waarin het gekochte object verkeerde ten tijde van de koop.
Voorafgaande aan de koop van een gebruikte zaak geeft de koper aan voor welke van de hiervoor in artikel 7.3 vermelde garantie hij wenst.
7.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de koper en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van 2hand fitness, de koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken
4/7
2hand fitness, Valtherweg 36 – 313, 7875 TB Exloo. www.2handfitness.com
werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar 2hand fitness geen invloed op kan uitoefenen.
7.5 De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen acht (8) dagen na ontdekking schriftelijk, dan wel per e-mail aan 2hand fitness te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat 2hand fitness in staat is adequaat te reageren. De koper dient 2hand fitness in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
7.6 Zaken die aan 2hand fitness voor garantiebeoordeling worden toegezonden dienen franco en voor rekening van de koper aan het magazijn van 2hand fitness te worden afgeleverd.
7.7 Indien de koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
7.8 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
7.9 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal 2hand fitness de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de koper voldoen. In geval van vervanging is de koper gehouden om de te vervangen zaak ongebruikt, onbeschadigd en verpakt in onbeschadigde, originele verpakking aan 2hand fitness te retourneren en de eigendom daarover aan 2hand fitness te verschaffen, tenzij 2hand fitness anders aangeeft.
7.10 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van 2hand fitness daardoor gevallen, integraal voor rekening van de koper.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Indien 2hand fitness aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
8.2 2hand fitness is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 2hand fitness is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.3 2hand fitness is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
8.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 2hand fitness aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan 2hand fitness toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
8.5 2hand fitness is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.
8.6 Indien 2hand fitness aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 2hand fitness beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5/7
2hand fitness, Valtherweg 36 – 313, 7875 TB Exloo. www.2handfitness.com
8.7. De aansprakelijkheid van 2hand fitness. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten (product)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van haar verzekeraar komt.
8.8 2hand fitness is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van de koper of personen voor wie de koper aansprakelijk is, noch in het geval dat de producten door niet-gekwalificeerden zijn gebruikt.
8.9 leder recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan bij 2hand fitness schriftelijk is gemeld.
8.10 De koper vrijwaart 2hand fitness, haar werknemers en door haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen voor iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door 2hand fitness van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn van die welke de koper toekomen jegens 2hand fitness 8.11 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 2hand fitness of haar leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 9. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
9.1 2hand fitness is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
– de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst 2hand fitness ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen;
– de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– Indien door de vertraging aan de zijde van de koper niet langer van 2hand fitness kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is 2hand fitness gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van 2hand fitness kan worden gevergd.
9.2 Indien de ontbinding aan de koper toerekenbaar is, is 2hand fitness gerechtigd tot het vorderen van schadevergoeding, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 2hand fitness op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien 2hand fitness de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9.4 Indien 2hand fitness op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
9.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door 2hand fitness, zal 2hand fitness in overleg met de koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de koper toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan 2hand fitness is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de koper in rekening gebracht. 2hand fitness zal de koper zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door 2hand fitness genoemde termijn te voldoen, tenzij 2hand fitness anders aangeeft.
9.6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan
6/7
2hand fitness, Valtherweg 36 – 313, 7875 TB Exloo. www.2handfitness.com
beschikken, staat het 2hand fitness vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van haar zijde tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van 2hand fitness op de koper zin in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9.7 Indien de koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de koper in rekening worden gebracht
Artikel 10. Betaling en incassokosten
10.1.Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door 2hand fitness aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door 2hand fitness aangegeven. 2hand fitness is gerechtigd om periodiek te factureren.
10.2 Indien de koper in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de koper van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de koper in verzuim is, is hij aan 2hand fitness een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt. Tevens is de koper de buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van 15% van de achterstallige betaling, onverminderd de aan 2hand fitness verder toekomende rechten op schadevergoeding. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de koper worden verhaald. De koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
10.3 2hand fitness heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
10.4 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
10.5 De koper doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
10.6 Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.
Artikel 11. Zekerheid
11.1 2hand fitness behoudt zich nadrukkelijk het recht voor te allen tijde volledige vooruitbetaling, contante betaling bij aflevering of nadere zekerheden voorafgaande aan aflevering te verlangen.
11.2 Indien de koper desgevraagd aan het gestelde in artikel 11 lid 1 niet voldoet, is 2hand fitness gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Alle door 2hand fitness in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van 2hand fitness totdat de koper alle verplichtingen uit de met 2hand fitness gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
12.2 Door 2hand fitness geleverde zaken, die ingevolge artikel 12 lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
12.3 De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van 2hand fitness veilig te stellen.
12.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om 2hand fitness daarvan onmiddellijk
op de hoogte te stellen.
12.5 De koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan 2hand fitness ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van
7/7
2hand fitness, Valtherweg 36 – 313, 7875 TB Exloo. www.2handfitness.com
de verzekering is 2hand fitness gerechtigd tot deze penningen. Voorzover nodig verbindt de koper zich er jegens 2hand fitness bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
12.6 Voor het geval 2hand fitness zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan 2hand fitness en door 2hand fitness aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 2hand fitness zich bevinden en die zaken terug te nemen.
Artikel 13. Vrijwaring
13.1 De koper vrijwaart 2hand fitness voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan 2hand fitness toerekenbaar is.
13.2 Indien 2hand fitness uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de koper gehouden 2hand fitness zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is 2hand fitness, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van 2hand fitness en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de koper.
Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen 2hand fitness en koper, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
14.2 De rechtbank in de provincie Drenthe van 2hand fitness zal Assen zijn en is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft 2hand fitness het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.